Oost-Vlaanderen

ACTIVITEITEN ...
TOPNATIONAAL

Provincie
Oost-
Vlaanderen
450
Scheldestreek
460
Deinze-Eeklo
470
Land van Waas
480
Denderstreek
490
Vlaamse 
Ardennen

  PROVINCIE  OOST-VLAANDEREN

 Provinciaal  vormingsplan  2018 - 2019

 

Inleiding

 Het COV-jaarvormingsplan 2017 - 2018 is een aanvulling op het COV-vormingskader 2015-2019. In het jaarvormingsplan worden de krijtlijnen die uitgezet werden in het vormingskader verder ingevuld en concreet gemaakt.

PRAKTISCHE AFSPRAKEN

1.1  Vorming voor militanten

  1.1.1 DOELSTELLINGEN  

Doelgroep

Onder de term ‘militanten’ worden zowel vakbondsafgevaardigden, LOC-vertegenwoordigers, ABC-vertegenwoordigers, leden van ondernemingsraad als leden van het comité preventie en bescherming (CPBW) begrepen.

Doelstellingen

In alle campagnes die het COV opzet voor het werven van militanten, wordt vorming vooraan gezet. Het COV vindt het zijn verantwoordelijkheid om vorming aan te bieden voor zijn militanten.

Via vorming worden de militanten ondersteund bij de uitoefening van hun mandaat, het zorgt voor de ontwikkeling van de basiskennis en de vaardigheden die nodig zijn om de collega's te kunnen vertegenwoordigen. Elke vorming vertrekt vanuit een solidaire kijk op de maatschappij.

De opbouw van de militantencompetenties gebeurt progressief, cumulatief en gespreid over de vier mandaatjaren. De uitwerking van de doelstellingen wordt geïntegreerd in de inhoudelijke uitwerking van de thema’s.

Tijdens de eerste twee mandaatjaren werd gewerkt aan volgende doelstellingen:

 • De militanten kennen het COV en het ACV

 • De militanten ontmoeten de plaatselijke bestuursleden

 • De militanten kennen de democratische besluitvormingsprocedure van het COV

 • De militanten kunnen hun collega’s correct doorverwijzen naar het COV-dienstbetoon en de dienstverlening

 •  De militanten kennen hun syndicale rechten en plichten

 • De militanten exploreren de informatiebronnen nodig om het mandaat van afgevaardigde goed uit te voeren.

 • De militanten werken en overleggen samen met andere COV-militanten en plaatselijke bestuursleden

 • De militanten hebben zicht op de organisatie van het onderwijs

 • De militanten begrijpen de hiërarchie van de onderwijswetgeving

 • De militanten hebben oog voor zowel de individuele als de collectieve belangen.

 • De militanten verwerven de sociale vaardigheden om te kunnen bemiddelen bij individuele en collectieve conflicten

 • De militanten verwerven de vaardigheid om hun collega’s te overtuigen van standpunten en gemeenschappelijke belangen

 • De militanten kunnen een plaatselijk syndicaal probleem analyseren en aanzetten geven tot oplossingen.

Tijdens werkjaar 4  breiden we dit nog uit maar werken ook al toe naar de doelstellingen geformuleerd voor dit werkjaar .

 • De militanten hebben oog voor de actuele syndicale en maatschappelijke ontwikkelingen.

 • De militanten vertalen hun syndicaal engagement als een solidair engagement dat gericht is op de hele samenleving.

 

 1.1.2.  ORGANISATORISCHE AFSPRAKEN 2018-2019  

Groepen

Er wordt gestreefd naar een gemiddelde van 25 deelnemers per vormingsgroep. Vormingsdagen waarop meerdere vormers of externe lesgevers aanwezig zijn, kunnen indien mogelijk worden opgedeeld in aparte groepen van ongeveer 25 deelnemers.  Dit vereist meerdere zalen.

We voorzien één vormer per vormingslokaal.  Vooraf wordt het aantal groepen (= aantal zalen) ingeschat en doorgegeven aan het algemeen secretariaat.  Daarop wordt het aantal voorziene vormers gebaseerd.  Eén week voor de datum van de vormingsdag wordt het aantal groepen bevestigd of aangepast. Hierbij gaan we uit van een minimum van 15 deelnemers en een maximum van 30 deelnemers per groep.

Als de vorming slechts voor één groep georganiseerd wordt, wordt er een bijkomende vormer voorzien als de groep groter is dan 30 deelnemers.  In dat geval is het aantal vormers beperkt tot 2.
 

Organisatie

Om de inspraak in de scholengemeenschappen syndicaal te versterken, wordt bij de uitnodiging zo maximaal mogelijk rekening gehouden met de samenstelling van de scholengemeenschappen. Tijdens de militantenvorming wordt altijd bekeken hoe de theorie van de vorming kan terug gekoppeld worden naar de praktijk in de scholengemeenschap. Lokale bestuursleden kunnen de militanten met raad en daad bijstaan.
 

Planning

Aangezien een aantal vrijgestelden actief zijn in meerdere provinciale verbonden, is het aangewezen dat de betrokken provinciale verbonden overleg plegen over de planning van de vormingsdagen. Zo is het mogelijk dat elke vrijgesteld secretaris vorming geeft in het gebied waar hij/zij verantwoordelijk voor is. Bij de planning van de vormingsperioden is hier ook rekening mee gehouden.
 

 1.1.3          INHOUDELIJKE AFSPRAKEN 2018-2019 

 Militantenvorming tweede semester  

 • Deel 1 – recente evoluties in de onderwijsreglementering - lokale verantwoordelijke

 • Deel 2 – rechtspositie – onderhandelen hieromtrent

 • Deel 3 – voorbereiden VA-verkiezingen

1.1.4          1.1.4   PLANNING 2018 - 2018

                regio

Provinciaal congres

Tweede semester

Land van Waas

 

 

 

 

woensdag 19/09/2018

Locatie: De Rekkelinge
Desiré Delcroixstraat 1A

9800  Deinze

 

Maandag 18/03/2019

* Locatie: Den Hof,
Hendrik Heymanplein 7, 9100 Sint-Niklaas

Deinze – Eeklo

Donderdag 21/03/2019

* Locatie: Parochiaal Centrum PAX, Kerkhofweg1, 9880 Aalter

Scheldestreek

maandag 25/03/2019

* Locatie: Feestzaal Breughel, Beerveldsebaan 32, 9080 Beervelde

Denderstreek

donderdag 28/03/2019

* Locatie: De Maretak,
Albrechtlaan 119A, 9300 Aalst

Vlaamse Ardennen

Donderdag 14/03/2019

* Locatie: Molenhuis,
Molenstraat 44, 9700 Oudenaarde

Bijkomende militantenvorming sociale vaardigheden, georganiseerd door ACV

  In afspraak met de verbondelijke vormingsdiensten van het ACV wordt een vormingsdag opgezet volgend op de thema’s communicatie en vergaderen. Deze vorming is beperkt tot 20 à 25 deelnemers per vormingsgroep. De deelnemers van afgelopen jaren moeten zeker de kans krijgen om de volledige cyclus te volgen. Nieuwe deelnemers kunnen nog instappen. 

  Met de verbondelijke vormingsdiensten werd bijkomende afspraak gemaakt: een minimum van 10 deelnemers is vereist. Indien er een week vooraf geen 10 inschrijvingen zijn, wordt de vorming geannuleerd. In dat geval wordt het algemeen secretariaat hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld. De ingeschreven militanten worden persoonlijk aangesproken om aan te sluiten bij een andere groep. 

  Tijdens jaar 3 ligt de focus op het thema contacten leggen: dienstverlenend gesprek, aanspreken en overtuigen. 

 

Vorming sociale vaardigheden

               

Datum

Locatie

Provinciale
organisatie

 dinsdag 21/05/2019

 Feestzaal Breughel,
Beerveldsebaan 32, 9080 Beervelde

 

1.2  Vorming voor directeurs

 1.2.1 ALGEMEEN  

Doelgroep

Directeurs, directeurs met coördinerende opdracht, beleidsondersteuners en stafmedewerkers SG uit het gewoon en buitengewoon basisonderwijs.
 

Doelstellingen

De directeur van een school, de directeur belast met een coördinerende opdracht in de scholengemeenschap, de beleidsondersteuner en stafmedewerker SG kunnen  een belangrijke partner zijn in syndicaal werk. Daarom dat we ook deze doelgroep betrekken in de vormingen. Tijdens de vorming willen we hen toelichting geven bij de nieuwe ontwikkelingen in een onderwijsthema of wordt een voor hen relevant onderwijsthema uitgewerkt.

Naast het vormende en syndicale aspect van de ISB-directeurs willen we op deze manier ook de gelegenheid bieden om hun professioneel netwerk te vergroten.

 1.2.2 ORGANISATIE  

Aantal sessies

Per schooljaar worden twee halve dagen vorming voor directeurs georganiseerd. De eerste vorming wordt inhoudelijk parallel gegeven voor administratief medewerkers. Het perspectief van de vorming is anders.
 

Organisatie

De ISB-directeurs kunnen enkel op dinsdagvoormiddagen georganiseerd worden, conform de periodes opgenomen in het jaaroverzicht. Uitzonderlijk kan voor' de periode december 2017 ook ISB gepland worden op donderdag.  De vorming kan wel op hetzelfde moment van de vorming voor administratief medewerkers worden ingericht.

Voor elke groep dient een afzonderlijk lokaal te worden voorzien. Er wordt geen vorming vlak voor of na een vakantieperiode georganiseerd.

Er wordt gestreefd naar een gemiddelde van 40 deelnemers per vormingssessie per provinciaal verbond.  Als er één week vooraf geen 10 inschrijvingen zijn, wordt de vorming geannuleerd. 

In dat geval wordt het algemeen secretariaat hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld.
 

Groepen

Er wordt gestreefd naar een gemiddelde van 40 deelnemers per vormingssessie per provinciaal verbond.
 

1.2.3          1.2.3   INHOUD  

ISB-directeurs eerste semester (parallel voor administratief medewerkers)
 

 • Deel 1  Recente evoluties in de onderwijsreglementering -  lokale verantwoordelijke

 • Deel 2  In en uit dienst - vrijgesteld secretaris

ISB-directeurs tweede semester (parallel voor administratief medewerkers)
 

 • Deel 1  Recente evoluties in de onderwijsreglementering  -  lokale verantwoordelijke

 • Deel 2  Rechtspositie  –  vrijgesteld secretarissen

 1.2.4     PLANNING   

 

datum

Locatie

Uitnodiging

Eerste semester

Dinsdag 11/12/2018

Feestzaal Breughel Beerveldsebaan 32
9080 Beervelde
 
 

Tweede semester

Dinsdag 07/05/2019

Feestzaal Breughel Beerveldsebaan 32
9080 Beervelde
 

 

1.3 Vorming voor administratief medewerkers

 1.3.1 Algemeen 

Doelgroep

Administratief medewerkers uit het gewoon en buitengewoon basisonderwijs.
 

Doelstellingen

Administratief medewerkers nemen in een school steeds meer een belangrijke plaats in. Daarom wordt deze groep personeelsleden betrokken bij de vorming. Tijdens de ISB voor administratief medewerkers wordt toelichting gegeven bij de nieuwe ontwikkelingen in een onderwijsthema of wordt een relevant onderwijsthema uitgewerkt.  Het thema krijgt vertaling via praktische toepassingen.

Naast het volgen van vorming, bieden we de administratief medewerkers bovendien de gelegenheid om hun professioneel netwerk uit te breiden.
 

1.3.2 ORGANISATIE

Aantal sessies

Per schooljaar worden twee  halve dagen  vorming voor administratief medewerkers georganiseerd. Deze vorming wordt inhoudelijk parallel gegeven aan deze van de directeurs. Het perspectief van de vorming is echter anders.
 

Organisatie

De vorming wordt enkel op dinsdagvoormiddag georganiseerd, conform de periodes opgenomen in het jaaroverzicht. Uitzonderlijk kan voor de periode december 2017 ook ISB gepland worden op donderdag.  De vorming kan wel op hetzelfde moment van de ISB-directeurs worden ingericht. Voor elke groep dient een afzonderlijk lokaal te worden voorzien. Er wordt geen vorming vlak voor of na een vakantieperiode georganiseerd.
 

Groepen

Er wordt gestreefd naar een gemiddelde van 40 deelnemers per vormingssessie per provinciaal verbond.

Als er één week vooraf geen 10 inschrijvingen zijn wordt de vorming geannuleerd.  In dat geval wordt het secretariaat hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld.
 

 1.3.2 INHOUD

 ISB-administratief medewerkers eerste semester (parallel voor directeurs

 • Deel 1  Recente evoluties in de onderwijsreglementering  -  lokale verantwoordelijke

 • Deel 2  In en uit dienst / werkloosheid  –  vrijgesteld secretarissen

 ISB-administratief medewerkers tweede semester (parallel voor directeurs)

 • Deel 1  Recente evoluties in de onderwijsreglementering -  lokale verantwoordelijke

 • Deel 2  Rechtspositie met focus op het praktische werk  –  vrijgesteld secretarissen

1.3.3 PLANNING  

 

datum

Locatie:

Uitnodiging

Eerste semester

dinsdag 11/12/2018

Feestzaal Breughel Beerveldsebaan 32
9080 Beervelde
 
 

Tweede semester

Dinsdag 07/05/2019

Feestzaal Breughel Beerveldsebaan 32
9080 Beervelde
 

 

1.4 Algemene syndicale ledenvorming

 •  Indien een plaatselijke nood of een actueel thema een specifieke vorming vereist die niet opgenomen is de lijst met vormingsmodules, kan het plaatselijk bestuur hiervoor contact opnemen met de vrijgesteld secretaris. Eventueel kan er samen naar een geschikte andere spreker worden gezocht.
   

 • Minimum aantal deelnemers:

 • Op de bestuursvergadering van 18/05/2017 werd besloten om geen minimumnorm voorop te stellen.  Syndicale activiteiten worden steeds georganiseerd behalve er geen inschrijvingen zijn.

 

Doelgroep: alle COV-leden

Inhoud: uitleg over de mogelijkheden verlofstelsels met het oog op dienstbetoonsturing. 
                       Er zullen twee vrijgestelden aanwezig zijn zodat onmiddellijk berekeningen kunnen gemaakt worden.

 Planning: infoavonden "verlofstelsels"

                regio

datum

Locatie

Land van Waas

donderdag 04/04/2019 om 19.00 uur

Den Hof, Hendrik Heymanplein 7, 9100 Sint-Niklaas

Deinze – Eeklo

donderdag 23/03/2019 om 19.00 uur

Parochiaal Centrum PAX, Kerkhofweg1, 9880 Aalter

Scheldestreek

donderdag 14/03/2019 om 19.00 uur

Feestzaal Breughel, Beerveldsebaan 32, 9080 Beervelde

Denderstreek

donderdag 01/04/2019 om 19.00 uur

De Maretak, Albrechtlaan 119A, 9300 Aalst

Vlaamse Ardennen

donderdag 25/04/2019 om 19.00 uur

Molenhuis, Molenstraat 44, 9700 Oudenaarde

Doelgroep: alle COV-leden

Inhoud: uitleg over de uitstapregeling / pensioen.  Er zullen twee vrijgestelden aanwezig zijn zodat persoonlijke dossiers kunnen samengesteld worden.

Planning: infoavonden "einde loopbaan"

Van zodra de regelgeving meer duidelijkheid geeft, plannen we 3 infovergaderingen

                regio

datum

Locatie

Uitnodiging

Land van Waas

     

Deinze – Eeklo  +
Scheldedstreek

maandag 17/12/2018
 
   

Denderstreek  +
Vlaamse Ardennen

donderdag 06/12/2018  

 

 

1.5  CPBW

 

Doelgroep

Leden van het comité voor preventie en bescherming op het werk.
 

Doelstellingen

 • De wet welzijn en de uitvoeringsbesluiten in het onderwijs toepassen en opvolgen.

 • Stimuleren van de werking CPBW in de school

 • Uitwisseling van ideeën en toepassingen die werkzaam zijn op school.

organisatorische

afspraken

de data en de locaties worden vastgelegd door de COC. Elk provinciaal verbond neemt tijdig contact op met het COC-bestuur om de nodige afspraken te maken. De data voor 2018-2019 werden al vastgelegd.
 

inhoudelijke afspraken

de inhoud van de CPBW-vorming wordt bepaald in overleg met de lesgever van de COC. De onderwerpen van de vorming liggen nog niet vast. Vermoedelijk zal de nieuwe wetgeving over de psychosociale aspecten en de aanpassing van de wetgeving over het gezondheidstoezicht aan bod komen.
 

 Planning

 

datum

locatie

Eerste semester

woensdag 24/10/2018

ACV-centrum
Poel 7,  9000  Gent

tweede semester

woensdag 20/02/2019

ACV-centrum
Poel 7,  9000  Gent

 

 

1.6  Infonamiddag  eind augustus

 1.6.1 Voor alle vakbondsafgevaardigden, directeurs en administratief medewerkers

 Inhoud:

                * actualiteit (door provinciaal voorzitter)
                * nieuwe regelgeving (door de twee vrijgestelde secretarissen)

 Planning:

               

datum

locatie Uitnodiging

augustus 2018

maandag 27/08/2018
om 14 uur

feestzaal Breughel
Beerveldsebaan 32
9080 Beervelde


 

 

augustus 2019

maandag 26/08/2019
om 14 uur

feestzaal Breughel
Beerveldsebaan 32
9080 Beervelde
 

 

1.7   Voor pas – afgestudeerde leerkrachten 

                Inhoud:

o   Meerwaarde van het lidmaatschap: recente realisaties voor de jonge leerkrachten (cao XI)

o   Een syndicaal luik: het lerarenplatform

o   Een pedagogisch / organisatorisch luik: sterk in de klas

Het is hierbij belangrijk dat alle regionale voorzitters en afgevaardigden jongeren hierop aanwezig zijn. 

datum

locatie Uitnodiging

Dinsdag 25/09/2018
om 19.30 uur

Parochiaal centrum
Bibliotheekstraat 1
Evergem


 

Afhankelijk van de opkomst en het enthousiasme van de aanwezigen, kan er eventueel nog een tweede bijeenkomst georganiseerd worden.
 

2  Inhoudelijke vormingen: pedagogisch –didactisch / leidinggeven

2.1  Voor alle leden

Inhoud:   het belang van een goede relatie tussen leerkracht en leerling en leerlingen onderling.

Spreker:  Peter Hemelsoet

Locatie: ??

Planning:

Datum

Locatie

Uitnodiging
?? ??  

 

2.2  Voor alle leden

                Inhoud: ??

                Sprekers: ??

                Planning:

datum

Locatie

Uitnodiging

?? ??  

               

2.3  Voor leden en niet-leden die het ambt van directeur op korte of lange termijn ambiëren

                Inhoud:   4 sessies (initiatie / oriëntatie cursus)

  Sprekers:  Danny De Smet / Werner Bosman

                Planning:

  Datum Uitnodiging
sessie 1 maandag  04/02/2019 Uitnodiging
sessie 2 maandag  11/03/2019
sessie 3 maandag  29/04/2019
sessie 4 maandag  13/05/2019

(*) het sollicitatiegesprek: tips en oefensessie

2.4  Voor alle leden en niet-leden:  COV-trefdag       

 • planning:   dinsdag 16 april 2019

 • Locatie: ICC Ghent

 • COV-trefdag met een aantal leerrijke sessies

 • Met uitgebreide onderwijsbeurs

 • Gratis toegang voor iedereen   

 

 

      VERGADERKALENDER   REGIO's  : 
schooljaar  2017-2018

 

450 SCHELDESTREEK:

Dagelijks bestuur

 dinsdag 17 oktober 2017  om 09.30 uur
 zaterdag 6 januari 2018 om 09.15 uur
 zaterdag 3 maart 2018 om 09.15 uur
 woensdag 16 mei 2018 om 19.30 uur
 maandag 2 juli 2018 om 19.30 uur

Regiobestuur

 zaterdag 9 september 2017 om 19.15 uur Breughel te Beervelde, Beerveldsebaan 32
 zaterdag 4 november 2017 om 19.00 uur locatie nog te bepalen
 zaterdag 3 februari 2018 om 19.15 uur Breughel te Beervelde, Beerveldsebaan 32
 zaterdag 9 juni 2018 om 09.15 uur Breughel te Beervelde, Beerveldsebaan 32

Regionale raad 

 maandag 2 oktober 2017 om 15.30 uur Breughel te Beervelde, Beerveldsebaan 32
 zaterdag 3 februari 2018 om 10.30 uur Breughel te Beervelde, Beerveldsebaan 32

Vormingsdagen 

 maandag 2 oktober 2017 om 09.00 uur Breughel te Beervelde, Beerveldsebaan 32
 maandag 22 januari 2018 om 09.00 uur Breughel te Beervelde, Beerveldsebaan 32

 Vorming sociale vaardigheden 

 donderdag 8 maart 2018 om 09.00 uur Breughel te Beervelde, Beerveldsebaan 32

    

Pedagogische en Syndicale  vergaderingen:

Uitnodigingen Verslagen
donderdag 12 oktober 2017 van 19.30 uur tot 21.30 uur: 
 • Van proberen, kan je leren!
 • Spreker: Stefaan Vanparys
 • Feestzaal Breughel, Beerveldsebaan 32, 9080 Lochristi
 • Inschrijven via: de.smet.danny1@skynet.be
 • Doelgroep: leerkrachten kleuteronderwijs 
   
dinsdag 30 januari 2018 van 19.30 uur tot 21.30 uur: 
 • Breed evalueren!
 • Sprekers: Patrick Durieux en Wim De Cock
 • Feestzaal Breughel, Beerveldsebaan 32, 9080 Lochristi
 • Inschrijven via: de.smet.danny1@skynet.be
   
Nog in de loop van het eerste trimester
 • Concrete aanpak van gedragsproblemen
 • Sprekers: iemand vanuit CEGO
 • Locatie: nog niet met zekerheid gekend
 • Inschrijven via: de.smet.danny1@skynet.be
   
     

 

460  DEINZE-EEKLO

Regionale bestuursvergaderingen

     07 september 2017
     28 september 2017
     12 oktober 2017
     30 november 2017
     14 december 2017
     26 januari 2018
     22 februari 2018
     29 maart 2018
     26 april 2018
     17 mei 2018
     21 juni 2018
     29 juni 2018

Regionale raad 

   

Vormingsdagen 

Vorming sociale vaardigheden 

donderdag 9 februari 2017 om 09.00 uur Parochiaal Centrum - Aalter, Kerkhofweg 1

 

Pedagogisch en Syndicale Vergaderingen:

Uitnodigingen Verslagen
dinsdag
10/10/2017
of
maandag
23/10/2017

van 19.30 uur
tot  21.30 uur

- Een nieuwe kPad in de klas ... en nu?    
16/10/2017

van 19.30 uur
tot  21.30 uur

 - Taalontwikkeling op iPads voor de oudste kleuters
    en het eerste leerjaar.
   
maandag
13/11/2017
en
maandag
20/11/2017

van 19.30 uur
tot  21.30 uur

 - IBooks Author voor basis    
maandag
15/01/2018

van 19.30 uur
tot  21.30 uur

- Virtuele realiteit in je eigen klas - 2 tools    
dinsdag
16/01/2018

van 19.00 uur
tot  22.00 uur

- Beestig carnaval - ballonfiguren  'BEGINNERS'    
dinsdag
23/01/2018

van 19.00 uur
tot  22.00 uur

- Beestig carnaval - ballonfiguren  'GEVORDERDEN    
maandag
29/01/2018

van 19.30 uur
tot  21.30 uur

- Foto's bewerken    
maandag
05/02/2018

van 19.30 uur
tot 21.30 uur

- Actieve klas, snel leren    
dinsdag
19/02/2018

van 19.30 uur
tot 21.30 uur

- Animatiefilmpjes maken    
maandag
26/02/2018

van 19.30 uur
tot 21.30 uur

- Maak je interactief bord echt interactief    
maandag
05/03/2018
en
maandag
12/03/2018

van 19.30 uur
tot 21.30 uur

- Audacity, muziek knippen en plakken    

       Bij alle activiteiten wordt gewerkt met voorinschrijvingen. 

       Indien er minder dan 10 inschrijvingen zijn, gaat de activiteit niet door.

 

470  LAND VAN WAAS

Reactieraad 'Groen Blaadje'

2016 - 2017    
maandag 12/09/2016 Nieuwsbrief 1 - jaargang 2
maandag 28/11/2016 Nieuwsbrief 2 - jaargang 2
maandag 23/01/2017 Nieuwsbrief 3 - jaargang 2
maandag 27/03/2017 Nieuwsbrief 4 - jaargang 2
2017 - 2018    
maandag 28/09/2017 Nieuwsbrief 1 - jaargang 3
 

Bestuursvergaderingen

Waar?  ACV- vergader en vormingscentrum, Hendrik Heymanplein 7, 9100 Sint-Niklaas

dinsdag 12/09/2017 om 19.30 uur in Beheerraadzaal (gelijkvloers)
dinsdag 14/11/2017 om 19.30 uur in Metserszaal (1ste verdiep)
dinsdag 16/01/2018 om 19.30 uur in Metserszaal (1ste verdiep)
zaterdag 25/02/2018 om 9.30 uur tijdens Teamweekend
(uitgezonderd op andere locatie)
dinsdag 24/04/2018 om 19.30 uur in Beheerraadzaal (gelijkvloers)
dinsdag 05/06/2018 om 19.30 uur in Beheerraadzaal (gelijkvloers)

Regionale raad 

Waar?  ACV- vergader en vormingscentrum, Hendrik Heymanplein 7, 9100 Sint-Niklaas

maandag 09/10/2017 om 13.30 uur in Multizaal (1ste verdiep)
tijdens vormingsdag
dinsdag 30/01/2018 om 19.30 uur in Multizaal (1ste verdiep)

 

Kalender  2017 - 2018

Uitnodigingen Verslagen
Syndicale  informatieavonden

Waar?  Acv-vergader en vormingscentrum,
           Hendrik Heymanplein 7,  9100  Sint-Niklaas

   
donderdag 30/11/2017 om 19.30 uur TADD - de wetgeving
     in Multizaal (1ste verdiep)
uitnodiging  
donderdag 19/04/2018 om 19.30 uur Verlofstelstels in het onderwijs
     in multizaal (1ste verdiep)
   
       
Pedagogische  informatieavonden

Waar?  Zaal 'Breughel',  Beerveldsebaan 32, 9080 Beervelde

   
maandag 20/11/2017 om 19.30 uur De concrete aanpak van gedragsproblemen
     
i.s.m. regio Scheldestreek en COVLA
   

 

480  DENDERSTREEK

Regiobestuur

telkens van 19.30 uur in Massemen

woensdag

12/09/2018
dinsdag 16/10/2018
woensdag 12/12/2018
dinsdag 22/01/2019
woensdag 20/02/2019
woensdag 20/03/2019
vrijdag 26/04/2019
woensdag 22/05/2019
woensdag 03/07/2019
zaterdag 03/08/2019

Regionale raad 

maandag of dinsdag 22/01/2019 Uitnodiging

Provinciale raad 

donderdag 11/10/2018  
donderdag 31/01/2019  
donderdag 23/05/2019  

Provinciaal Congres 

woensdag 19/09/2018 De Rekkelinge, Desiré Delcroixstraat 1A, 9800 Deinze  

Vormingsdagen 

donderdag 28/03/2019 De Maretak, Albrechtlaan 119A, 9300 Aalst  

 

 Syndicale  vergaderingen:

Uitnodigingen Verslagen
maandag 22/10/2018
     19.00 uur
Werkdrukbelasting in het onderwijs uitnodiging  
       
       

 Pedagogische  vergaderingen:

Uitnodigingen Verslagen
dinsdag 25/09/2018
     19.00 uur - 21.30 uur
Workshop:
     Kleuterdoewap
uitnodiging  
dinsdag 06/11/2018
     19.30 uur - 21.30 uur
Agressie in de klas:
     "Loop naar de maan"
uitnodiging  
dinsdag 26/03/2019
     19.00 uur - 21.30 uur
Workshop:
     Doewap #2 en #4
uitnodiging  
     

 

490  VLAAMSE  ARDENNEN

Regiovergaderingen - dagelijks bestuur

  25 oktober 2018 13.30 uur    Horebeke - Zwalm
  28 november 2018 13.30 uur    Horebeke - Zwalm
  maart      Nog te bepalen
  juni      Nog te bepalen

Regiovergaderingen - regionaal bestuur 

  12 september 2018 19.30 uur    Café Sint-Jozef, Dorpsstraat, Horebeke  
  04 december  2018 19.30 uur    Café Sint-Jozef, Dorpsstraat, Horebeke

 

  18 januari 2019 19.30 uur    Vergadering, aansluitend nieuwjaarsontmoeting  
  14 mei 2019 19.30 uur    Café Sint-Jozef, Dorpsstraat, Horebeke  

Regionale raad 

  19 februari 2019 19.30 uur    Café Sint-Jozef, Dorpsstraat, Horebeke
  18 juni 2019 19.30 uur    Café Sint-Jozef, Dorpsstraat, Horebeke

Vormingsdagen VA's 

  19 september 2018 09.00 uur tot 16.00 uur    Provinciaal Congres, Deinze
  14 maart 2019 09.00 uur tot 16.00 uur    Molenhuis, Molenstraat, Eine

Vorming sociale vaardigheden 

  nog te bepalen 09.00 uur tot 16.00 uur    Provinciaal geregeld

 

Pedagogische  vergaderingen:

Uitnodigingen Verslagen
20/11/2018

om 19.30 uur

- Omgaan met lastig gedrag:
 • Spreker: Geert Taghon
 • Locatie: Horebeke, zaal De Kroon
   
nog te bepalen

om 19.30 uur

- Verbindend communiceren
 • Spreker: Hedwig Berchmans
 • Locatie: plaats nog te bepalen
   

Syndicale vergaderingen:

Uitnodigingen Verslagen